Renesančná protiturecká pevnosť

Súťaž Baumit Fasáda roka už tradične oceňuje stavby, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta a projektanta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov, a ktoré svojim odborným zhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest a obcí. V súťažnej kategórii Sanovaná historická budova súťažia historické, prípadne pamiatkové budovy s historickou stavebnou substanciou. Pozornosť si určite zaslúžia všetky prihlásené sanácie, ktoré prispeli k ozdraveniu a zlepšeniu stavu historických stavieb. Niektoré z nich však prispeli aj k výraznému zvýšeniu estetických hodnôt pôvodnej architektúry. Dnes vám predstavíme nominovanú stavbu.

Renesančná protiturecká pevnosť, situovaná na strategicky dôležitom mieste pri sútoku Váhu a Dunaja, je dodnes symbolom európskeho vojenského staviteľstva. Vznikla prestavbou a rozšírením starého stredovekého hradu.

Autenticita, reverzibilita a umiernenosť 

Renesančná protiturecká pevnosť

Celý novodobý pevnostný systém Komárna, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, predstavuje významnú pamiatku z hľadiska historických fortifikačných stavieb v strednej Európe, preto bolo potrebné pri rekonštrukčných a sanačných prácach dodržať zásady pamiatkovej starostlivosti, ako sú autenticita, reverzibilita a  umiernenosť. Zámerom rozsiahlej rekonštrukcie pevnosti je ochrana, prípadne záchrana budovy zaradenej do národného pamiatkového fondu v duchu zachovania jej charakteristických čŕt ako jednej z historických dominánt mesta, ale aj jej zmysluplné využitie. 

Zaujímavé fakty
Budova kasární v Komárne má najväčšiu súvislú strechu v Európe v celkovej dĺžke 610 bežných metrov. 

Celková plocha strechy je 18 770 m2, čo zodpovedá ploche troch futbalových ihrísk. 

Celkovo bolo na pokrytie použitých 400 000 kusov škridiel a 987 m3 dreva (reziva).

Obnova omietok vonkajších fasád

Obnova fasádnych omietok centrálnej časti objektu bola súčasťou rozsiahlej obnovy fasády, výplňových konštrukcií  a vnútorných priestorov. Postup prác bol realizovaný pod prísnym dohľadom Krajského pamiatkového úradu Nitra. Pri rekonštrukcii a  výbere materiálu bola snaha dodržať požiadavky a predpisy pre obnovu národných kultúrnych pamiatok. Povrch fasády bol opieskovaný, následne prebehlo hĺbkové škárovanie.
Pre obnovu fasády tejto národnej kultúrnej pamiatky bol po príprave podkladu ktorý zahŕňal odstránenie pôvodného náteru a  poškodenej omietky, očistenie povrchu, škárovanie muriva a  ošetrenie časti omietok, ktoré to potrebovali, spevňovačom omietky použitý sanačný systém Baumit Sanova. V  prvom kroku bol aplikovaný materiál Baumit Sanova Prednástrek  so 100 % krytím. Ako jadrovú vrstvu omietky bola použitá sanačná trasová omietka WTA Baumit Sanova MonoTrass. Finálnu omietkovú vrstvu tvorí  jemná sanačná omietka Baumit Sanova Fine. Ako povrchová úprava bol použitý náter Baumit SilikatColor bielej farby na základe pamiatkového výskumu Pevnosti Komárno.

Z omietok je hotových zatiaľ len necelých 5 %. Jedná sa o dlhodobú rekonštrukciu, ktorá pri súčasnom toku peňazí môže trvať desaťročia.

Detail

Stavba: Nová pevnosť
Miesto: Komárno
Investor: Stará pevnosť Komárno, n.o.
Architekt/Zodpovedný projektant: Ing. Béla Jakab
Spolupráca/Zodpovedný projektant: Ing. Beáta Sádecká
Realizátor: Darton, s.r.o.
Realizácia fasády: 2018
Baumit materiál: Sanačný systém Baumit Sanova MonoTrass, Baumit Sanova PreTrasová omietka WTA Baumit Sanova MonoTrass, Baumit Sanova Fine, Baumit SilikatColor a Baumit SanovaPrimer(Baumit ReCompact)

Ocenenie: Nominácia Baumit Fasáda roka 2019 v kategórii Sanovaná historická budova.

Článok bol uverejnený v tlačenom Baumit Magazíne 02-2019.

Text: Ing. Béla Jakab
Foto: Tomáš Manina