star_border

Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť Baumit, spol. s r. o., ďalej len Baumit, spracúva osobné údaje v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len Nariadenie GDPR, a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“. 

Impressum&Copyright

Prevádzkovateľ webových stránok Baumit a to www.baumit.sk, viva.baumit.com, www.hrubkazateplenia.sk, fasadaroka.sk, kalkulator.baumit.sk:

Baumit, spol. s r. o. 
Žižkova 9, 811 02 Bratislava 
Tel.: +421 (0) 2/593 033 11, 593 033 02 , 593 033 01 
E-mail: office@baumit.sk  
IČO: 313 689 56 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, v odd. Sro vo vl. č. 6692/B.

Copyright
Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, audio a video súbory a ich usporiadanie na webových stránkach sú chránené autorským zákonom Baumit skupiny. Reprodukcia alebo kopírovanie celku alebo jeho časti nie je dovolené bez písomného súhlasu firmy Baumit. Niektoré webové stránky Baumit obsahujú obsah, ktorý je chránený autorskými právami tretích strán. Webová stránka používa obrázky aj z databázy Fotky&Foto Fotobanka, Shutterstock a Pixabay.