Slovensko

Základová doska: Pracovný postup + tipy
star_border

Základové pásy pre stabilné základy domu: Tipy a pracovný postup

Plánujete stavbu rodinného domu alebo potrebujete vybetónovať základy pre záhradný domček? V obidvoch prípadoch budete potrebovať dobré základy, pretože od nich závisí zdravie celej stavby.

Plánovanie

Skôr, ako sa pustíte do realizácie základov, overte si, či sa váš pozemok nenachádza v oblasti s nestabilným podložím, či vysokou hladinou spodnej vody, prípadne rizikom záplav. Ak staviate na miestach, kde už v minulosti dom stál, ubezpečte sa, či na mieste, kde plánujete betónovať základovú dosku nebola kedysi stará pivnica, studňa alebo iná stavba, ktorá je teraz zasypaná nestabilným stavebným odpadom. Pred zakladaním stavby si projektant môže vyžiadať kompletný geologický prieskum. V mnohým prípadoch sa však uspokojí aj s vykopanými sondami, kde bude základ domu realizovaný. Ak už v okolí stoja iné domy, môžete sa tiež spýtať susedov, aké podmienky pri zakladaní mali oni.

Aké základy zvoliť pre rodinný dom?

Pozemok

Poraďte sa s projektantom a zvážte vaše finančné možnosti. Realizácia základov domu vo svahu, kde hrozí zosuv pôdy alebo v miestach s vysokou podzemnou vodou vás môže prísť draho aj napriek nízkej cene pozemku. Zvážte prácnosť výkopových prác, náklady na hydroizoláciu, zateplenie aj spotrebu betónu.

Základová doska alebo základové pásy s betónovou platňou?

V stavebnom projekte je spravidla uvedené, či sa bude stavba zakladať na samonosnej základovej doske alebo sa bude jednať o klasické základy, aké si môžeme všimnúť najmä u starších, či murovaných domoch. Každé z týchto riešení má svoje výhody aj obmedzenia. V závislosti od plánovaného zaťaženia stavby, či charakteru podložia projektant navrhne, či sa bude dom zakladať na základovej doske alebo základových pásoch s betónovou platňou.

Základová doska je samonosná železobetónová platňa, ktorá nesie váhu celej stavby a rovnomerne ju rozkladá na podložie. Znižuje sa tak riziko praskania múrov a zabezpečuje dlhšiu životnosť a stabilitu stavby. Hrúbku základovej dosky navrhne projektant, ale v zásade je hrubšia v porovnaní s doskou, ktorá je umiestnená na základových pásoch. Základová doska sa používa pri menej stabilných povrchoch, hroziacej spodnej vode, ale aj v prípade monolitických betónových konštrukcií a stavieb s vyšším zaťažením. Pod základovú dosku je potrebné umiestniť štrkové lôžko, ktoré sa spevní geomrežou, ktorá stabilizuje podložie. Toto riešenie je náročnejšie na spotrebu materiálu aj financie, napriek tomu je vyhľadávaným spôsobom zakladania stavby.

Základy

Základové pásy s betónovou platňou sú klasickou a najrozšírenejšou realizáciou základov pri rodinných domoch a menších stavbách ako záhradný domček, altánok alebo garáž. Základové pásy musia byť umiestnené pod obvodovými múrmi a pod všetkými nosnými stenami, stĺpmi, hrubšími priečkami, komínom, ale aj prvým poschodím schodiska. Priestor, ktorý je ohraničený základovými pásmi sa vysype kamenivom a naň sa vyleje betón. Takáto betónová platňa má menšiu hrúbku, ako samonosná základová doska (spravidla iba okolo 15 cm).

Ak zakladáte stavbu na základových pásoch, budete mať menšiu spotrebu betónu a ušetríte aj na výkopových prácach. Pri každom type zhotovenia základov však musíte myslieť na dôkladnú hydroizoláciu, aby v budúcnosti nedochádzalo k vlhnutiu múrov, ktoré môže mať dopad na vznik plesní, ale aj poškodenie fasády vrátane zateplenia. 

Základové pásy je možné realizovať na stabilnom podklade a v závislosti od zaťaženia a geologických pomerov zhotoviť ako:

  • Debniace tvárnice. V tomto prípade nie je potrebné debnenie, postačí výstuž a betón sa vylieva do samotných prefabrikátov. Debniace tvárnice sú vhodné pre zakladanie altánkov, záhradného domčeka, terasy, garáže, ale aj rodinného domu.

  • Základové pásy z betónu bez výstuže pri stavbách s nižším zaťažením.

  • Železobetónové základové pásy pri stavbách s vyšším zaťažením.

Debniace tvárnice

Aká má byť hrúbka základovej dosky a hrúbka betónovej platne?

O hrúbke základovej dosky sa vedú dlhé diskusie a univerzálna odpoveď neexistuje. Ak sa bavíme o samonosnej základovej doske, je potrebné počítať s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Presnú hrúbku stanoví projektant v stavebnom projekte na základe výpočtu zaťaženia stavby. V prípade klasických základov sa môže jednať o základovú betónovú platňu s hrúbkou 15 - 20 cm, ktorá však nie je samonosná.

Hydroizolácia základov domu

Samostatnou kapitolou pri realizácii základov domu je ich izolácia proti vlhkosti - hydroizolácia a chladu - zateplenie. Tento krok je kľúčom pre bezproblémové fungovanie celej stavby, tak aby ste o pár rokov nemuseli riešiť finančne náročnú sanáciu objektu. Hydroizolácia a zateplenie by mali tvoriť vzájomne prepojený celok, ktorý odolá voči vode a zabezpečí ochranu spodnej časti stavby. Pri izolovaní spodnej stavby máte na výber dve riešenia - použitie asfaltových pásov, fóliovej alebo povlakovej hydroizolácie, ktorú je možné striekať alebo natierať.

Zateplenie základov domu

Správne zateplenie závisí aj od dobre prevedených detailov. Ak staviate nový dom, nepodceňujte zateplenie sokla. Soklová časť, rovnako ako strecha predstavuje silne zaťaženú časť stavby, či už sa jedná o mechanické alebo chemické vplyvy. Spoločne so zateplením sokla je potrebné riešiť aj odvodnenie pomocou vhodnej drenáže a napojenie na hydroizoláciu, aby nedochádzalo k vzlínaniu vody obvodovým murivom, ktoré môže viesť k poškodeniu zatepľovacieho systému.

Základy

Betónovanie základov domu pomocou základových pásov

Základy väčšiny rodinných domov sa riešia použitím základových pásov. Rokmi overený postup má niekoľko zásad, ktoré sa oplatí dodržať.

Základová platňa
  1. Osadenie stavby: V prvom kroku je potrebné vytýčiť, kde sa bude stavba nachádzať. Základným predpokladom je projektová dokumentácia a stavebné povolenie. Stavba sa vytyčuje po odhrnutí ornice.
  2. Výkopové práce: Po vytýčení stavby sa vyhĺbi výkop pre základovú konštrukciu. V závislosti od regiónu, kde sa stavia, je vhodné rešpektovať nezamŕzajúcu hĺbku 780 až 1 270 mm. Základové škáry musia mať rovné dno a je potrebné ich chrániť pred zosúvaním zeminy. Ideálne je čo najskôr ich vyplniť betónom.
  3. Uloženie sietí a bleskozvodu: Do výkopov je potrebné nasypať štrk s frakciou 16/32, do výšky 10 až 15 cm. Následne sa položí uzemňovacia pásovina, kanalizácia a chráničky na vodu. Na základe odporúčaní v stavebnom projekte sa uložia na dno výkopu kari siete, prípadne armovacie koše.
  4. Betónovanie základných pásov: Základové pásy sa vyplnia betónom, najčastejšie sa volí trieda C 12/15. Vrchnú časť je potrebné upechovať a vyrovnať pomocou laty a vodováhy do roviny. Výšku odlievaného betónu priebežne kontrolujeme nivelačným prístrojom.
  5. Debniace tvárnice alebo obyčajné debnenie: V tomto kroku je možné použiť debniace tvárnice alebo si zhotoviť vlastné debnenie, pričom debniace tvárnice vám ušetria veľa času. Pokladajú sa priamo na základové pásy. Podľa projektovej dokumentácie uložíme na seba potrebný počet radov, zväčša 2 až 3. Do osadených debniacich tvárnic je nutné vložiť betonársku výstuž - železné prúty.
  6. Štrkové lôžko pod betónovú platňu: V tomto bode sa do priestoru vo vnútri základov vysype hlina a na ňu príde kamenivo, kamenivo, ktoré je potrebné zhutniť a vytvorí sa tak štrkové lôžko. V tomto kroku netreba zabudnúť na uloženie kanalizačných a vodovodných potrubí podľa projektu.
  7. Vodorovná betónová platňa: Na takto pripravený podklad sa umiestnia kari siete a pripraví sa debnenie pre betónovú platňu. Následne sa platňa vyleje betónom - najčastejšie sa používa trieda C 16/20.

Koľko stojí zhotovenie základov domu?

Baumit Beton B20

Každá stavba je špecifická a také je aj prostredie, v ktorom sa bude nachádzať. Pravdou je, že pokiaľ sa chystáte stavať v svahovitom teréne s nestabilným podložím alebo sa nachádzate v oblasti, kde hrozí tlaková spodná voda, realizácia kvalitnej základovej dosky, či základových pásov sa môže predražiť. Pokiaľ staviate rodinný dom, objednajte si betón z betonárky.  Ak plánujete realizovať menšiu stavbu (altánok, záhradný domček) svojpomocne, vypočítajte si cenu a spotrebu materiálu pomocou baumit kalkulátora.

V tomto prípade sa vám neoplatí objednávať domiešavač s betónom. Na menšie projekty je vhodné použiť suchú betónovú zmes triedy C 16/20 alebo v prípade potreby aj vodonepriepustný betón triedy C 30/37 Baumit WU Beton. Alebo využite novinku Baumit ALL IN Betón pre dom a záhradu v samorozpustnom obale. Cena za zhotovenie základov závisí aj od spôsobu realizácie, rozhodujeme sa medzi základovou doskou a základovými pásmi s betónovou platňou.

Ako dlho zreje betón?

Technická norma STN EN 206-1 uvádza, že betón zreje 28 dní - je to doba, ktorú tento stavebný materiál potrebuje na to, aby bol pripravený na ďalšie stavebné činnosti. Po troch až piatich dňoch je betón vytvrdnutý na cca 70 % v závislosti na tom, o akú triedu betónu ide. Pre mnohých stavebníkov je čas veľkým nepriateľom a normou stanovená lehota sa neraz porušuje.

Ako sa starať o betónové základy?

Všeobecne platí zásada, že čerstvý betón je vhodné polievať, aby nedošlo k popraskaniu, zmrašťovaniu betónu rýchlym odparením vody. S touto aktivitou to však netreba preháňať, predídete tak nadbytočnému hromadeniu vody v betóne, ktoré môže mať za následok oslabenie jeho pevnosti.

Baumit Kalkulátor

Kalkulácia materiálu

Vypočítajte si spotrebu a cenu materiálu pre váš projekt.