< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Beton B20

Univerzálny betón

Betón triedy C16/20 pre všetky bežné betónarske práce.

Suchá betónová zmes triedy C 16/20 na všetky bežné betonárske práce, ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov a pod. Materiál je tiež možné použiť na výrobu betónových tvárnic. Zrnitosť 8 mm.

  • Univerzálne použitie

  • Ručné a strojové spracovanie

  • Praktické balenie

Pred začatím betonáže skontrolovať rozmery, polohu a spoje debnenia, príp. jej uchytenie. Na uľahčenie oddebňovacích prác ošetriť debnenie vhodnými nátermi. Debnenie musí byť čisté a vopred navlhčené. Ak ako debnenie slúži vyhĺbená jama, tiež je potrebné jej steny a dno dôkladne navlhčiť vodou. Voda musí vsiaknuť, nesmú tam ostať kaluže stojatej vody. Počas prvých dní chrániť povrch betónu pred nadmerným odparovaním vody a to napr. prekrytím fóliou, tkaninami, ošetrením povrchu vhodným ošetrovacím prostriedkom alebo kropením čistou vodou.

Varianty

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Čas použitia
6 mesiacov
Faktor difúzneho odporu μ
cca 40
Pevnosť v tlaku
min. 20 MPa (po 28 dňoch)
Objemová hmotnosť
cca 2000 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
50 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
min. 6 MPa
Spotreba
cca 20 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 0.25 m²/vrece (pri hrúbke 5 cm)
Trieda
C 16/20 podľa STN EN 206 - 1
Spotreba vody
cca 2.5 l/25 kg vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
cca 1.4 W/(m.K)
Veľkosť zrna
max. 8 mm (max. 5 %)
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
Čas použitia
6 mesiacov
Faktor difúzneho odporu μ
cca 40
Pevnosť v tlaku
min. 20 MPa (po 28 dňoch)
Objemová hmotnosť
cca 2000 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
50 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
min. 6 MPa
Spotreba
cca 20 kg/m²/cm
Výdatnosť
10 m²/t (pri hrúbke 5 cm)
Trieda
C 16/20 podľa STN EN 206 - 1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti
cca 1.4 W/(m.K)
Veľkosť zrna
max. 8 mm (max. 5 %)
Balenie
Silo
Baumit Beton B20
star_border
Baumit Kalkulátor

Vypočítajte si koľko materiálu na betón budete potrebovať spolu aj so základným cenovým rozpočtom?

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.