star_border

Pravidlá súťaže

Cieľ súťaže

Zámerom súťaže Baumit Fasáda roka je oceniť diela, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

Vyhlasovateľ súťaže

Baumit, spol. s r. o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava 1

Partneri súťaže

Odborní partneri

Slovenská komora architektov (SKA), Fakulta architektúry STU Bratislava, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) a Združenie pre zatepľovanie (ZPZ)

Hlavný mediálny partner

Vydavateľstvo Jaga, v.o.s.

Mediálni partneri

časopis ASB, časopis Môj dom, časopis Eurostav, časopis PROJEKT, časopis Stavebníctvo a bývanie, časopis Interiér, časopis Atrium, portál Archinfo

Odborná porota

Odborná porota súťaže je zložená zo zástupcov architektov z praxe, akademickej obce, prípadne profesijných organizácií a zástupcov médií. Baumit zastupuje v porote marketingový manažér spoločnosti.

Členovia poroty svojou účasťou v porote súhlasia s podmienkami súťaže a zaväzujú sa ich rešpektovať. Predseda poroty je volený členmi poroty hlasovaním. Návrh na predsedu poroty predkladá porote vyhlasovateľ súťaže. Predseda poroty vedie zasadania poroty a zastupuje porotu navonok. O rokovaniach poroty uskutočňuje sekretariát poroty zápis, ktorý obsahuje dátum a miesto konania zasadnutia poroty, zoznam prítomných členov, prípadne zoznam pozvaných hostí a expertov, obsah rokovaní a realizované závery a rozhodnutia.

Súčasťou zápisu je prezenčná listina s podpismi zúčastnených. Protokol o rozhodnutí poroty, týkajúci sa výsledkov súťaže, obsahuje dátum a miesto rokovania poroty, rozhodnutie poroty, zoznam zúčastnených členov poroty. Jeho súčasťou je prezenčná listina s podpismi členov poroty.

Zasadanie poroty

Zasadnutie poroty sa uskutoční v termíne 02-2023. Porota vyhodnotí prihlásené diela, určí nominácie a vyberie víťazné diela.

Súťažné podmienky

1. Stavba dokončená po 1.1. 2019.

2. Prihlásenie objektu najneskôr do 31.1. 2023.

3. Súťaž je vyhlásená ako jednokolová a verejná.

4. Súťaž je vyhlásená v kategóriách:

Rodinný dom (novostavby rodinných domov vrátane dvojdomov a domov v radovej zástavbe)

Bytový dom (rezidenčné projekty)

Nebytová stavba  (administratívne budovy, retailové a multifunkčné projekty, logistika a priemysel, šport a občianska vybavenosť)

Obnovená a adaptovaná budova (budovy, ktoré nemajú historickú substanciu + zateplené objekty bez ohľadu na kategóriu)

Sanovaná historická budova (historické, prípadne pamiatkovo chránené budovy s historickou stavebnou substanciou)

Kreatívne štruktúry a dizajn (za výnimočné kreatívne riešenie fasády s použitím špeciálnych kreatívnych techník, neštandardných štruktúr a efektov a ich vzájomná kombinácia s materiálmi použitými na fasáde) 

5. Prihlásený objekt zaradí do príslušnej kategórie odborná porota.

6. Na fasáde diela, ktoré je predmetom prihlášky do súťaže, musia byt použité materiály značky Baumit.

7. Na súťaži sa môžu zúčastniť právnické aj fyzické osoby, ktorých prihláška a prihlásené dielo spĺňajú podmienky súťaže. Prihlasovateľom diela môže byt jednotlivec (architekt, projektant, investor, realizátor a pod.) alebo organizácia, ktorá sa zásadným podielom zaslúžila o návrh alebo realizáciu prihláseného stavebného diela – projektová či architektonická kancelária, investorská organizácia, stavebná firma a pod. (s uvedením autora, prípadne autorov a spoluautorov diela).

8. Prihlasovateľ je povinný uviesť autora (príp. autorov a spoluautorov) prihláseného diela.

9. Dielo môže byt prihlásené iba jednou prihláškou. Pokiaľ dielo bude prihlásené viackrát, budú vyzvaní všetci prihlasovatelia k vzájomnej dohode s tým, aby do 14 dní, najneskôr však do termínu uzávierky, odovzdali túto dohodu, potvrdenú všetkými vyzvanými prihlasovateľmi, v písomnej forme sekretariátu súťaže. V tejto dohode musí byt definovaný i postoj k prípadnej výhre.

10. Do súťaže nemôže byt prihlásené dielo, ktoré už bolo prihlásené v predchádzajúcich ročníkoch súťaže.

11. Výrok poroty je právne nenapadnuteľný. Ak nepríde k dohode v stanovenom termíne, rozhodne o naložení s prihláškami porota.

12. Ceny udelené v súťaži budú zdanené podľa § 8 ods. j, zákona 595/2003 Z. z. Vyhlasovateľ súťaže odvedie daň z výhry príslušnému daňovému úradu, o čom vystaví výhercovi potvrdenie.

Hlasovanie verejnosti

1. V súťaži Fasáda roka 2023 bude hlasovať o najkrajšej fasáde roka aj laická verejnosť. Verejné hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke súťaže

2. Výsledky verejného hlasovania súťaže Fasáda roka 2023 budú zverejnené na webovej stránke súťaže, na webovej stránke vyhlasovateľa www.baumit.sk a v jednotlivých médiách mediálnych partnerov súťaže.

Prihlasovanie do súťaže

Jednotlivé stavebné diela budú do súťaže prihlásené prostredníctvom objektových manažérov spoločnosti Baumit (OBM). Kontaktné údaje na objektových manažérov sú uvedené na webovej stránke www.baumit.sk.

Prihláška musí obsahovať

1. Názov prihlasovaného stavebného diela.

2. Adresu prihláseného diela, meno prihlasovateľa alebo názov organizácie prihlasovateľa, kontaktnú osobu, jeho adresu a spojenie (tel., e-mail), vzťah k dielu.

3. Vyhlásenie prihlasovateľa o použití materiálov a systémov Baumit na prihlasovaných objektoch.

4. Fotodokumentáciu objektu (stavebného diela), z ktorej musí byť jasný celkový vzhľad objektu i vo vzťahu k okoliu, a detaily vyhotovenia zásadných partií povrchovej úpravy diela. Digitálne fotografie musia byť dodané v tlačovej kvalite, s rozlíšením min. 300 dpi.

5. Identifikáciu prihlasovateľa prihlasovaného stavebného diela (meno architekta, investora, názov realizačnej firmy, a pod.) a dohodu o rozdelení prípadnej odmeny.

6. Kontaktné údaje prihlasovateľa (meno, adresu, tel., e-mail). projektanta

Dokumentácia ocenených alebo odmenených stavebných diel sa stáva majetkom vyhlasovateľa s právom publikovania a prezentovania pri zachovaní autorských práv súťažiacich. Pokiaľ by táto dokumentácia nebola dostatočná s cieľom kvalitnej propagácie diela, je vyhlasovateľ oprávnený doplniť ju o vlastné podklady, napr. o profesionálne fotografie objektu zhotovené so zámerom čo najlepšej propagácie diela. 

Priebeh súťaže

1. Na základe zverejnených podmienok prihlásia oprávnené osoby stavebné diela do súťaže.

2. Po uzávierke súťaže pripraví sekretariát súťaže dokumentáciu prihlásených diel na rokovanie poroty.

3. Porota súťaže stavebné diela posúdi a rozhodne o ocenení vybratých stavebných diel. Konečné rozhodnutie poroty sa uskutoční v 03-2023.

4. Víťazné objekty budú vyhlásené na spoločenskom gala-večeri v 05-2023.

Uzávierka súťaže

Uzávierka súťaže je 31.1.2023 o 24.00 hod.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Baumit Fasáda roka 2023 s odovzdaním cien sa uskutoční v rámci spoločenského gala večera v 23. mája 2023.

Odmeny

Víťazné diela v jednotlivých kategóriách budú finančne odmenené nasledovne:a) Rodinný dom: odmena 1 500 EUR 

b) Bytový dom: odmena 1 500 EUR

c) Nebytová stavba: odmena 1 500 EUR

d) Obnovená a adaptovaná budova: odmena 1 500 EUR

e) Sanovaná historická budova: odmena 1 500 EUR

f) Kreatívne štruktúry a dizajn: odmena 1 500 EUR

Prezentácia ocenených diel

Víťazné diela budú podľa uváženia vyhlasovateľa súťaže prezentované vo verejných médiách, predovšetkým v dohodnutých mediálnych výstupoch mediálnych partnerov súťaže.

Táto prezentácia môže obsahovať informácie o použití materiálov značky Baumit, meno investora, architekta, autora projektu, realizátorov a pod.

Riešenie prípadného sporu

Pretože nie je možné vylúčiť spory medzi súťažiacimi navzájom a medzi súťažiacimi a vyhlasovateľom, prípadne porotou, sú všetci zúčastnení povinní hľadať pri vzájomných sporoch cestu k zmieru. Lehota pre takéto riešenie je 14 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Ak sa cesta k zmieru nevyrieši v stanovenej lehote, môžu sporné strany podať do 7 dní po uplynutí tejto lehoty podnet k zmieru do rúk vyhlasovateľa súťaže.

Predmetom zmieru môže byt rozhodnutie poroty týkajúce sa výsledkov súťaže. Rozhodnutie poroty môže byt predmetom sporu iba v prípade, že bolo preukázateľne porušením podmienok súťaže. Vyhlasovateľ ako rozhodujúca inštitúcia rozhodne o predmete sporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od dátumu podania podnetu. Rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť Baumit, spol. s r. o., ďalej len Baumit, spracúva osobné údaje v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len Nariadenie GDPR, a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“. 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV