Slovensko

star_border

Kotvenie zateplenia

V prípade kotvenia tepelnoizolačného systému je potrebné vychádzať z projektovej dokumentácie. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev závisí od vlastností podkladu a musí byť stanovená statickým výpočtom na základe skúškou zistenej únosnosti rozperných kotiev.

Mechanické kotvenie zateplenia odporúčame po technologickej prestávke min. 24 hodín po nalepení izolačných dosiek. Výnimku tvoria lepiace kotvy Baumit StarTrack, ktoré sa osádzajú pred lepením tepelnoizolačných dosiek.

Kategória podkladu

Kategória podkladu pre kotvy

Každá certifikovaná kotva má na svojom tanieri označenie pre kategóriu podkladu, to znamená, do akého podkladu je ju možné použiť. Kategórie sú označené písmenami A, B, C, D, E.
Pre dutinové murovacie prvky použite vždy skrutkovacie kotvy.
Pri minerálne izolačné dosky použite kotvy s oceľovým tŕňom.

Kategória

A – betón
B – plné tehly
C – dutinové tehly
D – ľahký betón
E – pórobetón

Rozloženie a počet kotiev

Počet kotiev musí byť daný statickým výpočtom. Odporúčaný minimálny počet kotiev je 6 kusov na 1 m2.
Schéma rozmiestnenia kotiev závisí od počtu kotiev a typu izolantov. Základné schémy rozmiestnenia kotiev nájdete v technických detailoch v časti Kotvenie.

Spôsob kotvenia

Lepený spoj, lepiace kotvy

Kotvenie zateplenia pomocou lepiacich kotiev
 • Pre izolačné dosky na báze EPS
 • Pre novostavby aj rekonštrukcie
 • Bez vzniku tepelných mostov, eliminujú vykresľovanie kotiev na fasáde

Zápustná montáž

Zápustná montáž kotiev na zateplenie
 • Pre rôzne typy izolačných dosiek od hrúbky 80 mm
 • Pre novostavby aj rekonštrukcie
 • Zníženie tepelných mostov v mieste kotvenia

Povrchová montáž

Povrchová montáž kotiev
 • Pre rôzne typy izolačných dosiek
 • Pre novostavby aj rekonštrukcie

Bez kotvenia

Zateplenie bez kotvenia_novostavba
 • Pre novostavby, na čisté neomietnuté murivo s max. 2 nadzemnými podlažiami (max. výška 10 m)
 • Pre izolačné dosky na báze EPS do hrúbky 20 cm
 • Pre minerálne izolačné dosky s kolmým vláknom, tzv. lamely do hrúbky 120 mm
 • Bez rizika vykresľovania kotiev na fasáde

Ako si vypočítať dĺžku kotvy

Novostavba, neomietnuté murivo

Potrebná dĺžka kotvy = d1 + d2 + 10 mm (hrúbka lepiacej malty)

d1 – minimálna kotevná dĺžka v mm, je uvedená na kotve alebo v technickom liste danej kotvy
d2 – hrúbka izolantu v mm

Rekonštrukcia

Potrebná dĺžka kotvy = d1 + d2 + d3 + 20 mm (hrúbka lepiacej malty)

d1 – minimálna kotevná dĺžka v mm, je uvedená na kotve alebo v technickom liste danej kotvy
d2 – hrúbka izolantu v mm
d3 – skutočná maximálna hrúbka omietky na murive

Naše tipy

 • Vŕtanie otvoru pre osadenie kotvy sa realizuje kolmo k ploche podkladu.
 • Priemer vrtáka musí zodpovedať priemeru kotvy.
 • Tepelnoizolačné dosky z minerálnej vlny (MW) je potrebné najskôr prepichnúť vrtákom, a až následne vŕtať otvor.
 • Do vysoko pórovitých stavebných materiálov (napr. pórobetón) a do dutinových stavebných materiálov je potrebné vŕtať otvory bez príklepu. V prípade betónu alebo plných tehál sa vŕta s príklepom.
 • Otvor pre kotvu je potrebné vŕtať o min. 10 mm hlbšie, resp. 25 mm pri zápustnej montáži kotvy, ako je skutočná kotevná hĺbka kotvy, pokiaľ v technickej dokumentácii výrobcu nie je uvedené inak.
 • Kotvy je potrebné osadzovať vo vzdialenosti min. 100 mm od okrajov stien, podhľadov, okenných a dverných otvorov alebo dilatačných škár.
 • Tanier rozpernej kotvy po osadení nesmie narúšať rovinnosť tepelnoizolačnej, resp. výstužnej vrstvy. Tanier kotvy nemá byť osadený hlbšie ako 10 mm v tepelnej izolácii (neplatí pre zápustnú montáž kotvy).
 • Kotvu, ktorá je zle osadená (nie je pevne ukotvená v podklade) alebo je poškodená, je potrebné nahradiť novou rozpernou kotvou, ktorá sa osadí v jej blízkosti.
 • Ak je to možné, zle osadenú kotvu je potrebné odstrániť, ak nie, je potrebné kotvu upraviť tak, aby nenarúšala rovinnosť tepelnoizolačného systému. Vzniknutý otvor v doskách tepelnej izolácie po vybratí kotvy je potrebné celý vyplniť tepelnoizolačným materiálom.

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si vhodný systém na zateplenie a vytvorte si cenový rozpočet spolu so zoznamom potrebného materiálu. V rámci kalkulácie si môžete pridať aj kotvenie systému či príslušenstvo.