Omietanie stien a príprava podkladu
star_border

Príprava podkladu pred omietaním

Kvalita podkladu má zásadný vplyv na estetické a funkčné vlastnosti následne nanesených omietkových vrstiev. Niektoré nedostatky a chyby podkladu nie je možné opraviť len omietkou. Pred začatím omietania musí spracovateľ overiť vhodnosť podkladu pre vybraný omietkový systém a spôsob spracovania. 

Požiadavky na podklad

  • Nosný
  • Stabilný
  • Suchý
  • Dostatočne rovný
  • Bez uvoľnených častí
  • Čistý, zbavený prachu a nečistôt
  • Drsný a rovnomerne nasiakavý

Elektrické a inštalačné drážky

Vyplnenie elektrických drážokMin. 24 hodín pred omietaním je potrebné elektrické a inštalačné drážky vyplniť vhodným materiálom.  V prípade vápennocementových alebo vápenných omietok použite materiály na báze cementu - vápennocementovú omietku alebo pre rýchlejší priebeh prác rýchlotuhnúcu lepiacu maltu Baumit SpeedFix. V prípade omietania sadrovými omietkami inštalačné drážky vyplňte materiálom na báze sadry.

Náš tip: Novú omietku odporúčame v mieste inštalačných drážok vystužiť, napr. Baumit Výstužou omietok. Pri väčších rozmeroch drážok (napr. kanalizačné rozvody) odporúčame použiť nosič omietky (napr. rebrované pletivo).

Osadzovanie omietacích profilov

Omietacie profily slúžia na vymedzenie hrúbky vrstvy omietky, zabezpečenie požadovanej zvislosti, vystuženie omietky na nárožiach stien, riešenie dilatácií, resp. ukončenie omietky v ploche. 

Montáž omietacích profilov

Požadované profily osádzajte na očistený podklad na nárožiach prípadne v ploche steny. Pri omietaní vápennocementovými alebo vápennými omietkami profily na podklad osaďte pomocou lepiacej malty Baumit SpeedFix, v prípade omietania sadrovými omietkami použite materiál na báze sadry. Lepiacu maltu alebo sadru nanášať na terče (bodovo).

1. Nanesenie lepidla na terče
Nanesenie lepidla na terče
2. Osadenie rohového profilu
Osadenie omietkového profilu
3. Kontrola polohy osadenia
Kontrola polohy osadenia

Nosiče omietok

Pokiaľ podklad je nedostatočne únosný pre nanesenie omietky, je potrebné do prvej podkladnej vrstvy omietky bodovo ukotviť tzv. nosič omietok. 
Nosiče omietok: rabicové pletivo, oceľová nekorodujúca bodovo zvarená sieťka a pod. Oceľové prvky musia byť vybavené vhodnou antikoróznou povrchovou úpravou.
Ukotvenie na podklad: môže byť riešené s použitím klincov, nastreľovacích klincov a skôb, hmoždiniek a pod.

Kalkulácia vnútorných omietok

Vyberte si vhodný omietkový systém a vytvorte si cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.