Baumit FixBeton

Rýchly betón

Rýchlo tuhnúci betón na kotvenie stĺpikov, osvetlenia, preliezok.

Rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpiky oplotenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vlajkových stožiarov, sušiakov na prádlo a pod.

  • Rýchlo tuhnúci betón

  • Spracovanie bez miešania

  • Rýchla montáž rôznych prvkov

Pokiaľ steny vyhĺbenej jamy slúžia ako debnenie, je potrebné pred začatím betonáže dôkladne navlhčiť steny a dno vodou. Voda musí úplne vsiaknuť. Kotvený prvok je fixovaný v požadovanej polohe po cca 1/2 hod. v prípade spracovania bez miešania, pri spracovaní s miešaním po cca 1 hod. Vysoko zaťažiteľný je po 24 hod. a plne zaťažiteľný po 48 hod.

Baumit FixBeton

Najčastejšie otázky

Idem betónovať stĺpiky na plot. Koľko balení suchého betónu budem potrebovať, keď mám pripravenych 15 jám na stĺpiky?

Na 1 m3 potrebujete približne 1900 kg betónu (t. j. cca 77 vriec; 1 balenie Baumit Fixbeton = 25 kg vrece).
Spotreba betónu závisí od veľkosti pripravenej jamy. Vypočítajte si približný objem jednej jamy: šírka x dĺžka x hĺbka v metroch, napríklad 0,4 m x 0,4 m x 0,5 m = 0,08 m3 (t. j. 80 l) . Vynásobením dostanete objem v m3. Ten stačí potom prenásobiť x 15 a dané číslo prenásobiť x 1900 a dostanete potrebné množstvo betónu v kilogramoch (0,08 x 15 x 1900 = 2 280 kg, t. j. 91 vriec). 

Koľko trvá doba zrenia betónu, aby som ho mohol zaťažiť? Ide o zabetónovaný stĺp v hĺbke 70 cm a stranách 35x35cm. 

Ak ste použili rýchly betón Baumit FixBeton, tak zabetónovaný stĺp je možné plne zaťažiť po 48 hodinách. Ak ste použili bežný betón, napríklad B20, tak po cca 7 dňoch betón naberie približne 70 % svojej pevnosti a už je zaťažiteľný.

Je Baumit Fixbeton vhodný na základové pätky pod prístrešok na autá? Je možné ho len nasypať do výkopu a zaliať vodou a počkať kým vytvrdne? Po akej dobe je možné naň upevňovať stĺpové pätky na hmoždiny do betónu?

Baumit FixBeton je vhodný aj na základové pätky pod prístrešok. V tomto prípade ho ale odporúčame spracovať spôsobom s miešaním. Suchú zmes zmiešajte s 2,8 l vody a dôkladne premiešajte elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami vo vhodnej nádobe na maltu.  Hotovú zmes vylejte do pripraveného výkopu. Čerstvú zmes spracujte a zvibrujte v priebehu 10 minút. Po cca 48 hodinách môžete do betónu navŕtať otvory pre hmoždinky a pripevniť pätky. 

Ako hlboko mám betónovať stĺpiky na plot?

Hĺbka jamy pre stĺpiky závisí od konštrukcie a typu a výšky plotu. Pri väčších a ťažkých konštrukciách (vyššie ploty, tieniace plachty, plné ploty) odporúčame ísť do nezamŕzajúcej hĺbky, t. j. cca 70 cm. Pre pletivo, zelené ploty ako vinič a podobne stačia aj menšie hĺbky cca 40 – 50 cm.

Video - spracovanie rýchleho betónu Baumit FixBeton

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.